Nie masz konta na Pikabee?   Zarejestruj się      ZALOGUJ SIĘ

REGULAMIN SERWISU [PIKABEE / PIKABEE.PL]

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis pikabee.pl dostępny pod adresem internetowym pikabee.pl prowadzony jest przez firmę HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430,  
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie z serwisu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Dane do kontaktu dla Konsumentów:
 1. E-mail: kontakt@pikabee.pl

 

 1. DEFINICJE 
 1. Serwis www – serwis internetowy pikabee.pl - dostępny pod adresem: pikabee.pl,
 2. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis, którym jest HYPE4 - Michał Malewicz, 03-903 Warszawa, ul. Finlandzka 12/15. NIP: 1181561581, REGON: 146565430
 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
 4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu, 
 5. Formularz rejestracji – dostępny w serwisie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło, 
 6. Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
 7. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym , dostępne dla użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są jego dane. Za pośrednictwem Konta, Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Serwisu WWW. 

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z usług serwisu www za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.

 

 1. REJESTRACJA
 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie www.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości, 
  2. spełnia warunki wymagane do korzystania z serwisu www określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. 
 5. Administrator może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Administrator stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta,
  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni,
  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług przez Administratora, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Administratora, które były przyczyną blokady.
 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu www podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Administratora, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

 

 

 1. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości serwisu www niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu www, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem jego działania, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, Kodeksem Dobrych Praktyk, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis www oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Administrator gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu www, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w serwisie na co Użytkownik, korzystając z serwisu wyraża zgodę.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w serwisie przysługują wyłącznie Administratorowi lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Administratorowi do użytkowania. Korzystanie z serwisu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej. 
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. 

 

 1. ZMIANY REGULAMINU
 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z serwisu na zasadach dotychczasowych. 
 2. Administrator publikuje zmiany Regulaminu na stronach serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na działania podjęte przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres uwagi@pikabee.pl

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

×